The Trashmen - Surfin' Bird


1. The Trashmen - Surfin' Bird (2:23)
2. The Trashmen - King of The Surf (2:30)
3. The Trashmen - Henrietta (2:35)
4. The Trashmen - Miserlou (2:08)
5. The Trashmen - Malaguena (2:36)
6. The Trashmen - It's So Easy (2:06)
7. The Trashmen - Tube City (3:23)
8. The Trashmen - My Woodie (1:55)
9. The Trashmen - Bird Bath (2:37)
10. The Trashmen - Kuk (2:05)
11. The Trashmen - Money (3:12)
12. The Trashmen - Sleeper (2:33)
13. The Trashmen - Surfin' Bird (Demo Version) (2:21)
14. The Trashmen - Bird Dance Beat (Demo Version) (2:07)
15. The Trashmen - Walkin' My Baby (2:29)
16. The Trashmen - Dancin' With Santa (2:31)